Ta kontakt med oss

Brottsförebyggande rådet publicerar slutlig statistik över anmälda brott

Polis har spärrat av brottsplats

Sverige

Brottsförebyggande rådet publicerar slutlig statistik över anmälda brott

Arkivbild

Brottsförebyggande rådet publicerar slutlig statistik över anmälda brott

År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige – siffran visar att statistiken minskat sedan året innan.

Under torsdagen så publicerar Brottsförebyggande rådet – Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, man publicerar även konstaterade fall av dödligt våld som skett år 2016.

Brottsförebyggande rådet – visa på nivå

Ändamålet med statistiken över anmälda brott och handlagda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de anmälda brotten samt ge en övergripande bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av de anmälda brotten.

Statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är för att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld.

Faktaförklaring över statistiken som publicerats.

All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

Anmälda brott

 • Under 2016 anmäldes drygt 1,51 miljoner brott, vilket var cirka 6 800 fler brott (±0 procent) jämfört med året innan.
 • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 var bedrägeribrott och brott mot person. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott.

Handlagda brott

 • Under 2016 blev 1,49 miljoner brott handlagda, vilket var en minskning med 22 000 brott eller 1 procent jämfört med 2015.
 • För närmare hälften (48 procent) av de handlagda brotten 2016 hade en utredning bedrivits, medan de resterande handlagda brotten (52 procent) direktavskrevs. Andelarna är 1 procentenhet lägre respektive högre jämfört med 2015.
 • Under året förundersökningsbegränsades 4 procent (54 900 brott) av samtliga handlagda brott, vilket var samma nivå som 2015.
 • Under 2016 personuppklarades 194 000 handlagda brott, en minskning med 21 300 brott (−10 procent) jämfört med 2015.
 • Av samtliga handlagda brott personuppklarades 13 procent (s.k. personuppklaringsprocent), vilket var 1 procentenhet lägre än 2015.
 • Sett till de utredda brotten personuppklarades 29 procent (s.k. lagföringsprocent), det var en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. I landets sju regioner varierade lagföringsprocenten från 26 procent i region Stockholm till 33 procent i region Nord.

Konstaterade fall av dödligt våld

 • År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige. Det var 6 fall färre än föregående år, då 112 fall kunde konstateras.
 • Under den senaste tioårsperioden (2007−2016) har antalet fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 112 fall årligen, utan någon tydlig trend.
 • År 2016 var offret en kvinna i 29 fall och en man i 77 fall. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet.
 • I närmare en tredjedel (28 procent) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2016 användes skjutvapen, vilket är en lägre andel än 2015 (29 procent).
Händelser som anmälts och registrerats hos polismyndigheten

Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.

Utredande myndighet fattar beslut

Handlagda brott är samtliga anmälda brott för vilka polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsperioden, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.

Förundersökning läggs ner

Förundersökningsbegränsade brott är handlagda brott där beslut har fattats om att en förundersökning ska läggas ner eller inte inledas avseende brottet. Orsaken är oftast att en person är misstänkt för flera brott och polis eller åklagare bedömer att en fortsatt utredning av det aktuella brottet inte skulle få någon eller endast liten betydelse för en eventuell påföljd. Syftet med denna möjlighet är att skapa förutsättningar för att kunna använda tillgängliga utredningsresurser på ett för samhället så effektivt sätt som möjligt.

Misstänkt gärningsperson

Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

Dödligt våld – dödlig utgång

Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.

Dödligt våld är dödsorsak

Med konstaterade fall avses anmälda brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. Med fall avses unika individer som fallit offer för dödligt våld. I statistiken ingår endast fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till polisen eller annan brottsutredande myndighet.

Tryck för att kommentera

Fler artiklar om Sverige

Advertisement

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående nätverket, organisationen Örebro Tribune med tillhörande webbtidningar Örebro Tribune och Utryckning.se.

Kontakta oss

Artiklar som trendar

Advertisement
Toppen