Örebro Futsal Club

Risbergska gymnasiets framtid klart

· Publicerad: 21 april 2015 · 11.21.

Gymnasieprogrammen på Risbergska skolan ska flyttas till andra lokaler. Genom den flytten kan Risbergskas lokaler användas mer effektivt, samtidigt som ett stort steg tas för att skapa nya platser i grundskolan.

Det är kärnan i ett förslag som den parlamentariska gruppen arbetat fram. Förslaget presenteras under tisdagen för medarbetare och elever på Risbergska skolan.

Annons ▾

Arbetet i den parlamentariska gruppen har haft fyra utgångspunkter.

Det behövs tydliga besked om Risbergska gymnasiets framtid. Risbergska gymnasiet har från hösten cirka 350 elever i lokaler som kan inrymma cirka 1 400 elever
Kvaliteten i gymnasieskolans verksamhet ska säkerställas på både kort och lång sikt
Skollokaler är en bristvara i Örebro. Därför ska alla lokaler utnyttjas på bästa möjliga sätt.
Framför allt grundskolan växer snabbt i Örebro. Därför måste förslag som läggs fram ta hänsyn till helheten.
Samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om det förslag som nu läggs fram. Förslaget innebär i korthet att Risbergska gymnasiets program flyttas till Rudbecksskolan och Virginska skolan. Klasserna flyttas som enheter, inga elever ska behöva byta klass.

Särskilda hänsyn ska tas till att elever med särskilda behov ska beaktas först i de förändringar som föreslås. Elever med högfungerande autism som idag studerar på Risbergska ska erbjudas den placering inom kommunens tillgängliga lokaler som är bäst lämpad för dem. Förutsättningarna för att flytta den verksamhet som Riksgymnasiet för döva och hörselskadade bedriver på Risbergska ska utredas i särskild ordning.

Den parlamentariska gruppen är överens om att avsikten med att flytta programmen till andra gymnasieskolor är att mer resurser ska läggas på verksamhetens innehåll, istället för lokaler. Lärartäthet ska inte minska efter verksamhetsflytten.

Som en följd av ovanstående kan grundskolan får tillgång till Nikolaiskolan, vilket ger plats för mellan 500 och 600 elever. Därtill kan Risbergska skolans lokaler användas till annan verksamhet på ett mer effektivt sätt.

Delar av IM-programmet (Introduktionsprogrammet) som idag bedrivs på Virginska skolan ska flyttas till Risbergska skolan, för att på Virginska göra plats för annan gymnasieverksamhet. Vilka delar av IM-programmet som flyttas ska utredas särskilt, utifrån perspektivet vilka delar som fungerar nära en gymnasieskola och vilka som passar bra tillsammans med vuxenutbildning.

Avsikten är att en tidplan för verksamhetsflytt och lokalanpassningar ska tillskapas som sträcker sig fram till och med vårterminen 2016. Från höstterminen 2016 ska samtliga berörda verksamheter bedrivas i nya lokaler.

Gymnasienämnden kommer efter sommaren att arbeta med frågan om vart de olika programmen ska flyttas. Nämnden kommer också att under mandatperioden driva ett parlamentariskt arbete om hur utbudet av gymnasieutbildning och samverkan mellan de olika gymnasieskolorna ska utvecklas i Örebro kommun.

Under tisdagen den 21 april träffar företrädare för den parlamentariska gruppen personal och elever på Risbergska gymnasiet för att informera om förslaget. Efter detta vidtar kommunens ordinarie beslutsprocess.
orebro_risbergska

FIKK - För att alla behövs
Läs också