Örebro Futsal Club

Internationella sjuksköterskedagen 2015

· Publicerad: 12 maj 2015 · 14.30.

Tisdagen den 12 maj varje år firas den Internationella sjuksköterskedagen. Vi på tidningen Örebro Tribune vill uppmärksamma denna dag och även passa på att tacka er alla sjuksköterskor i landet för det fantastiska jobb ni utför.

En sjuksköterska (svensk förkortning SSK), historisk benämning sjuksyster, eller sjukskötare (Finland) är en person som arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård.

Annons ▾

Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad, vid somliga universitet och högskolor vårdvetenskap, vilket under de senaste decennierna etablerat sig som ett eget akademiskt ämne i många länder.

Sjuksköterskor tjänstgör bland annat på sjukhus, inom primärvård och äldreomsorg, men även i skolor, företagshälsovård och läkemedelsindustrin.

På sjukhus arbetar sjuksköterskan ofta i team med andra professioner – läkare, undersköterskor samt exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, biomedicinsk analytiker och kurator.

Läkaren har det medicinska ansvaret vad gäller diagnos och behandlingsval samt det övergripande patientansvaret.

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar, vilket bland annat innebär att den patienten ska bli så väl omhändertagen som möjligt under sjukdoms- och vårdtiden.

Sjuksköterskan ansvarar även för den medicinska omvårdnaden, vilken innefattar läkemedelshantering och läkemedelsadministration till patienten.

Ansvarsfördelningen inom teamen bygger i hög grad på god kännedom om de enskilda medlemmarnas specifika kompetens och yrkeserfarenhet.

Inom omvårdnadsbegrepp skiljer man mellan allmän omvårdnad och specifik omvårdnad. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och utförs av alla professioner inom hälso- och sjukvården. Specifik omvårdnad däremot kräver kunskap om människans normala liv och funktioner samt kunskap om sjukdom och behandling, samt vilka konsekvenser en sjukdom kan ha på individens liv.

Inom sjuksköterskans professionella yrkesutövning används även begreppen beroende och oberoende omvårdnad. Beroende omvårdnad är omvårdnad som sjuksköterskan utför i samarbete med, eller på ordination av annan profession, exempelvis läkemedelsordination.

Oberoende omvårdnad är det som sjuksköterskan ordinerar, utför och utvärderar självständigt.

FIKK - För att alla behövs
Läs också