Örebro Futsal Club

Fortsatt rikt fågelliv vid Tysslingen när naturreservat växer

· Publicerad: 3 juni 2015 · 10.52.

Naturreservatet vid sjön Tysslingen utanför Örebro växer och blir dubbelt så stort. Nu har Länsstyrelsen tagit beslut som innebär att naturreservatet sträcker sig runt större delen av sjön.

Varje år kommer tusentals fåglar, och fågelskådare till Tysslingen. Att naturreservatet växer innebär på sikt bättre förutsättningar för ett rikt fågelliv, och fortsatt goda möjligheter till rika naturupplevelser vid Tysslingen.

Annons ▾

Många förknippar Tysslingen med sångsvanar, men det är inte bara svanar som trivs där. Tysslingen är en av Mellansveriges värdefullaste rastplatser för flyttande fåglar och många fågelarter väljer även att häcka där.

En sällsynt och tillfällig besökare som uppehållit sig på strandängarna i södra Tysslingen de gångna två veckorna är en citronärla.

– På lite sikt hoppas vi få tillbaka flera fågelarter som funnits här förr, säger Michael Andersson, naturvårdsbiolog vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Strandängar vårdas och bevaras
Syftet med naturreservatet Tysslingen är att bevara biologisk mångfald samt att vårda och skapa miljöer för skyddsvärda växt- och djurarter, framför allt våtmarksfåglar. Det betyder i praktiken att strandängar, betesmarker och strandskogar ska vårdas och bevaras för kommande generationer.

– En framtidsdröm vore ju att till exempel få tillbaka skrattmåsen. Den är en nyckelart för slättsjöarnas fågelliv, säger Michael Andersson, naturvårdsbiolog vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Fakta om Naturreservatet Tysslingen
Beslutet om utvidgning omfattar 264 hektar och efter utvidgningen blir naturreservatet totalt 534 hektar eller drygt två tredjedelar av sjön med tillhörande strandängar.

De nya delar som nu läggs till naturreservatet är från söder till norr i Gräve, Egersta, Svalnäs, Älgesta, Rånnesta och Hälleby. Planen är att på sikt bilda reservat för hela Tysslingen med strandängar.

Restaureringen av Tysslingen har pågått sedan 1980-talet. Framförallt har strandängarna bearbetats, för att sedan låta betesdjur stå för den löpande skötseln.

Fåglar som regelbundet häckar eller rastar vid Tysslingen är till exempel rördrom, sångsvan, havsörn, brun kärrhök, kungsörn, pilgrimsfalk, småfläckig sumphöna, korn­knarr, trana, ljungpipare, rödbena, tofsvipa, och dubbelbeckasin, fisktärna, svarttärna och sydlig gulärla.

FIKK - För att alla behövs
Läs också