Örebro Futsal Club

Kommunen pratar om flyktingsituationen i Örebro

- .

Örebro kommun skriver idag att läget är mer ansträngt än vanligt, men under kontroll. Så kan man sammanfatta situationen i Örebro, med anledning av strömmarna av asylsökande till Sverige. Hittills är det framför allt ensamkommande barn och unga som har kommit till Örebro och kommunens arbete handlar primärt om att lösa boende, omsorg, gode män och skolgång för dem.

Örebro kommun är inte en av de kommuner där asylsituationen märks mest, men den påverkar även oss. Vi har ett betydligt större antal asylsökande barn än vad vi hade räknat med och under perioden januari–september har vi dessutom också tagit emot 235 barn som är på väg till andra kommuner och som bara stannar en kortare tid i Örebro. Situationen påverkar i nuläget framför allt Socialförvaltningen, skolan och Överförmyndarkansliet, som arbetar med att ta emot barnen, ordna boende, gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare och förstås skolgång. Kommunen förbereder sig också för att kunna hantera en mer ansträngd situation och arbetar också med att bistå Migrationsverket i sökandet efter bland annat lokaler för asylboenden.

Annons ▾

– Örebro kommun har en väl fungerande organisation som hanterar situationen bra trots att arbetsbelastningen är hög. Självklart kan vi ibland behöva arbeta lite snabbare och kanske hitta lite enklare lösningar i den situation som vi befinner oss i just nu. Vi följer utvecklingen noga och har täta avstämningar för att se om vi behöver vidta ytterligare åtgärder, säger Lena Baastad, Kommunstyrelsens ordförande.

Boenden för ensamkommande barn
Inom Örebro kommun tar vi emot ensamkommande barn och unga som bor kvar i Örebro, men också de som stannar en kortare tid här i avvaktan på att en annan kommun kan ta emot dem.

Ankomstboendet är det första boendet för ensamkommande barn, där de får en plats direkt när de kommer till Sverige. Eftersom omfattningen är ovanligt stor just nu använder vi hotell och andra tillfälliga lösningar. Planen är att kunna lösa årets behov på detta sätt.

Vi arbetar för att starta upp fler nya HVB-boenden (hem för vård eller boende) i kommunens regi för de ensamkommande unga som ska stanna i Örebro. Två boenden öppnar i Västhaga i oktober och ett boende på Kvinnerstagymnasiets internat öppnar efter vecka 48.

Vi kommer att behöva ordna fler boenden, även i privat regi och arbetar på flera boendelösningar under 2015–2016. För att säkra kvaliteten placerar vi erfarna anställda tillsammans med nyanställda i de nya boendena.

Familjehem
De yngre barnen placeras i familjehem. Hittills har kommunen hittat placeringar till dem som har kommit. Socialförvaltningen arbetar intensivt för att snabba på utredningarna av dem som har anmält intresse för att bli familjehem. Avdelningen har också förstärkts med extrainsatt personal. Inflödet av nya familjehem har minskat något och fler familjehem kommer att behövas.

Personal
Rekrytering av nya medarbetare pågår. Främst anställs nu medarbetare till de nya HVB-hemmen som vi öppnar, ankomstboendena och myndighetsutövningen (familjehem) inom Socialförvaltningen. Rekrytering pågår också av lokalstrateger och administrativ personal, och det finns ett behov av att anställa fler lärare.

Skolplatser
Vi löser skolplatserna för de barn och unga som nu kommer, men de blir kanske inte som annars placerade på den närmaste skolan. Oberoende av det ökade antalet barn som kommer med anledning av flyktingströmmarna, har vi ett behov av fler platser i skolan och av att anställa fler lärare. Det är något som kommunen arbetar med fortlöpande.

Övrig flyktingmottagning
I Örebro har vi ingen flyktingförläggning. Dock finns det drygt 500 asylsökande vuxna och familjer som bor i eget boende, det vill säga hos släkt eller vänner. När det gäller dessa ansvarar kommunen för barnens skolgång. Vi bistår också Migrationsverket i sökandet efter bland annat lokaler för asylboenden, precis som alla andra kommuner i Sverige. Inom ramen för kommunens flyktingmottagning, som gäller personer som har fått permanent uppehållstillstånd, har vi sedan tidigare beräknat att det ska komma 650 personer under 2015 och det ser ut som att vi följer den prognosen.

FIKK - För att alla behövs
Läs också