Socialstyrelsen ska kartlägga våldsutsatthet och våldsutövande

- .

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och våldsutövande. Syftet är att tidigt upptäcka och erbjuda stöd till kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld samt insatser som motverkar mäns våld.

– För att uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det en förutsättning att våldet upptäcks tidigt och att relevanta insatser erbjuds. Kunskapen behöver öka om förekomsten och effekten av rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska kartlägga vilka verksamheter som ställer rutinmässiga frågor om våldsutsatthet, vilka metoder som används samt hur arbetet kvalitetssäkrats genom exempelvis skriftliga rutiner och fortbildning.

I uppdraget ingår även att kartlägga förekomsten av rutinmässiga frågor om våldsutövande i socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att i ett tidigt skede upptäcka och erbjuda insatser till män som utövat eller riskerar att utöva våld. Uppdraget omfattar alla våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män inklusive transpersoner med utgångspunkt från hur personen själv identifierar sig.

Socialstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget samverka med Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid).

Uppdraget ska senast redovisas den 1 maj 2017.

Wheels4fun
Läs också