Örebro Futsal Club

Beslut som behandlades på Kommunstyrelsen möte i augusti

Vid Kommunstyrelsens möte den 22 augusti så behandlades till exempel Vätternvattenprojektet

· Publicerad: 23 augusti 2017 · 12.09.

Vid Kommunstyrelsens möte den 22 augusti behandlades frågor som till exempel bolagsbildning Vätternvattenprojektet och utökat driftbidrag 2017 till Oslo-Stockholm 2.55 AB. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat ansökningar samt riktade insatser för pengar från klimatkontot.

Bolagsbildning Vätternvattenprojektet

Åtta kommuner i Örebro län har sedan 2008 i ett samarbete, som samordnas av Länsstyrelsen, utrett möjligheten till regional vattenförsörjning från Vättern. Det så kallade Vätternvattenprojektet. Deltagande kommuner är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro. Det är nu aktuellt att bilda ett gemensamt kommunalt bolag. Utredning av detta startade senhösten 2015.

Annons ▾

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna beslutspunkterna 1–9 nedan. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 30 augusti för slutligt beslut.

  1. Örebro Rådhus AB förvärvar samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (ett s.k. lagerbolag) (nedan kallat ”Bolaget”) för en köpeskilling om 50 000 kronor jämte administrationsavgift.
  2. Örebro Rådhus AB överlåter aktier i Bolaget till Askersunds kommun, Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå Vatten AB, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Nora kommun för en kontant köpeskilling motsvarande Örebro Rådhus AB:s anskaffningsvärde på aktierna med sådana antal och på övriga villkor som framgår av förslag till aktieöverlåtelseavtal.
  3. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.
  4. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för att anta föreslagen bolagsordning; anta föreslaget ägardirektiv; samt att öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 500 aktier samt att för Örebro Rådhus AB teckna 72 211 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie.
  5. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 4 ovan hos Bolagsverket.
  6. Örebro kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 179 500 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  7. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
  8. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 50 000 kr och för tecknande av aktier enligt punkt 4 ovan om 14 442 200 kr finanserias genom att Örebro Rådhus AB upptar lån, vilket ryms inom Örebro Rådhus AB:s låneram.
  9. Örebro kommuns del av utgifterna för drift enligt preliminär kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för Tekniska förvaltningen för 2018 och framåt.

Låneramen för Örebro kommuns ägarandel i Bolaget fastställs till 179 500 000 kronor för perioden 2017-2019, vilket inryms i den fastställda låneramen för kommunkoncernen.

Utökat driftbidrag 2017 till Oslo-Stockholm 2.55 AB

Kommunstyrelsen beslutade att utöka driftbidraget till Oslo-Stockholm 2.55 AB för 2017 med ytterligare 500 000 kr, utöver det tidigare beslutade ägarbidraget.

Uppdraget som Oslo-Stockholm 2.55 AB har är att försöka skapa en snabb och driftsäker järnväg
mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar. Järnvägsförbindelsen ska förverkligas inom kortast möjliga tid och ha den sträckning, utformning, standard och kvalitet som ägarna önskar. För att uppfylla detta har bolaget genomfört många viktiga och avgörande aktiviteter under våren och därmed förbrukat mer resurser än budgeterat. För att kunna fullfölja uppdraget har bolagets styrelse vänt sig till ägarna och ansökt om ett tillfälligt utökat driftbidrag för 2017.

Ansökningar samt riktade insatser för pengar från klimatkontot

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att lärarlaget på Virginska skolan beviljas 53 622 kr, Ölmbrogården (Heden) beviljas 7 698 kr, och projektet Gröna förskole- och skolgårdar beviljas 197 965 kronor från klimatkontot 2017.

Inom kommunen finns en klimatavgift som läggs på verksamheternas CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil och flyg. Avgifterna samlas på ett gemensamt konto som verksamheterna kan söka pengar från för klimatförbättrande åtgärder. Klimatkontot beräknas uppgå till cirka 850 000 kronor för 2017.

Tolv beviljade ansökningar

Under våren 2017 beviljades tolv ansökningar medel från klimatkontot och 550 156 kronor betalades ut. Vilket betyder att det finns möjlighet att betala ut ytterligare ca 300 000 kronor till verksamheter inom kommunen för åtgärder som ger klimatnytta.

FIKK - För att alla behövs