Örebro Futsal Club

Kommunstyrelsen beslutade – slutrapport och utvärdering av El Sistema

Under onsdagen presenterade Örebro Kommun vad som beslutades och samtalades om på Kommunstyrelsens möte.

· Publicerad: 13 september 2017 · 17.54.

På Kommunstyrelsens möte den 12 september behandlades frågor som till exempel delårsrapport med prognos, slutrapport och utvärdering av El Sistema, statusrapport för att bli en effektiv, modern och digital kommun, samt antagande av SKL:s handlingsplan för digital utveckling.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat en strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Annons ▾

Delårsrapport med prognos 2 2017 för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa Delårsrapport med prognos 2 för 2017. Delårsrapporten överlämnas för handläggning inom ramen för den kommuntotala delårsrapporten samt att effektiviseringsuppdraget genom att utföra reduceringsåtgärder realiseras.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 för Kommunstyrelsens egen verksamhet till och med den 31 augusti 2017 med prognos för 2017. Verksamheten under Kommunstyrelsen har i allt väsentligt bedrivits utifrån givet reglemente, egna styrregler, givna uppdrag och levererat positiva bidrag till Örebro kommuns samlade utveckling och ekonomiska ställning.

Bedömningen grundar sig på utfallet av måluppfyllelse utifrån av Kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning med tillhörande indikatorer och aktuella utvecklingsuppdrag. Prioriterade områden inom ramen för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har hanterats genom styrelsens och programnämndernas beredningsordning.

Slutrapport och utvärdering El Sistema (social investering)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna slutrapporten för satsningen Partnerskap Varberga/Oxhagen – El Sistema. Kommunstyrelsen ger Kulturnämnden, Förskolenämnden och Grundskolenämnden i uppdrag att genomföra implementering i ordinarie verksamhet, i enlighet med förslaget i slutrapporten.

Implementering påbörjas och genomförs under hösten 2017 med hjälp av kvarvarande medel beviljade för satsningen, för att därefter gå över till ordinarie drift och finansiering från 1 januari 2018. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att hantera identifierade och kvarstående utvecklingsområden kopplade till målgruppen.

Kommunstyrelsen beslutar också att Kulturnämnden ska återföra 160 tkr årligen, med start 2017, fram till dess att eventuell justering av den totala återföringsplanen för Partnerskap Varberga/Oxhagen genomförts. För övrig återföring avvaktas justerad totalplan.

El Sistema är en av tre satsningar inom den sociala investeringen Partnerskap Varberga/Oxhagen, och startade 1 januari 2015. El Sistema är en venezuelansk metod som bygger på att använda musiken som mål och medel för social och mänsklig utveckling. Satsningen getts till alla barn mellan 5-8 år på förskolan Blåmesen och Hagaskolan.

Arbetet med El Sistema har bidragit till stärkt självkänsla, koncentrationsförmåga, förbättrade språkkunskaper, ökat självförtroende och lugn hos barnen, samt en stolthet hos både barn och föräldrar.

Därtill bedöms föräldrarnas engagemang och delaktighet i skolans verksamhet ökat. Satsningen har därmed bidragit till utveckling inom de mål som formulerats.

Pedagogerna bedömer att El Sistema bidragit till en positiv utveckling för minst 90 procent av de deltagande barnen och en stor andel av eleverna har frivilligt valt att fortsätta med instrumentspel även på fritiden. Utifrån bostadsområdets karaktär och behov, liksom de effekter som satsningen genererat, bedöms det angeläget att verksamheten fortsätter.

Statusrapport för att bli en effektiv, modern och digital kommun samt antagande av SKL:s handlingsplan för digital utveckling

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören mandat att börja disponera medel ur utvecklingsportföljen på 200 mnkr enligt förslag. Utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen är regeringens uppdrag om digital förnyelse av det offentliga Sverige – Digitalt först.

Kommunens handlingsplan ak byggas upp successivt och Kommunstyrelsen ska löpande informeras om status. Kommundirektören har fått i uppdrag att driva uppdraget och utvecklingen. För detta har en digitaliseringskommitté bildats. Kommittén lämnar nu sin första statusrapport och anger också i handlingsplan vilka åtgärder som planeras och hur man vill börja använda avsatta medel.

Kommunstyrelsen beslutar också att Örebro kommun ställer sig bakom och antar SKL:s ”Handlingsplan 2017-2025. Förutsättningar för digital utveckling”. Handlingsplanen anger vad kommuner och regioner förväntas göra för att det offentliga Sverige ska nå regeringens uppsatta mål.

I övergripande strategier och budget 2017-2019 har kommunen avsatt 200 mnkr till utvecklingen för att bli en effektiv, modern och digital kommun. Satsningen på digitalisering ska leda till att Örebro kommun kan erbjuda:

En enklare vardag för privatpersoner, företag och organisationer.
Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
Effektivitet i verksamheten.

Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att anta ”Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak” (ANDT). Strategin ska användas av alla nämnder som har uppdrag inom strategins innehåll.

Nämnderna ska utifrån strategin och övriga kommunala och regionala styrdokument utforma mål, indikatorer och aktiviteter, samt inkludera dessa i respektive nämnds verksamhetsplaner. Nämndernas mål, aktiviteter och indikatorer ska sammanställas till en gemensam ANDT-aktivitetsplan.

FIKK - För att alla behövs