Örebro Futsal Club

Beslut i Kommunstyrelsen – strategisk handlingsplan för krisberedskap

Kommunstyrelsens möte behandlades frågor som delårsrapport med prognos och strategisk handlingsplan för krisberedskap.

· Publicerad: 10 oktober 2017 · 18.24.
Arkivbild - Örebro - Kommun - Rådhuset
Arkivbild

Kommunstyrelsens möte den 10 oktober behandlades frågor som till exempel delårsrapport med prognos och strategisk handlingsplan för krisberedskap. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat handlingsplan för Örebro som teckenspråkshuvudstad och idéburet-offentligt partnerskap mellan Örebro kommun och Örebro Stadsmission.

Delårsrapport med prognos 2 2017 för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkände Delårsrapport med prognos 2 för 2017. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2017 ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till revisorerna för granskning. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Annons ▾

Den sammantagna bedömningen är att Örebro kommun uppfyller god ekonomisk hushållning utifrån satta verksamhetsmål. Planerade och utförda insatser i nämnderna under 2017 beräknas bidra till utveckling i rätt riktning inom samtliga av kommunens fyra strategiska områden.

För 16 av Kommunfullmäktiges 21 mål för god ekonomisk hushållning förväntas effekter, som bidrar till utveckling i rätt riktning. Inom två mål är indikatorerna under utveckling och prognos kan därför inte göras. Inom tre av målen syns dock inte effekter tillräckligt tydligt. Dessa tre mål ligger under strategiområdet Hållbar tillväxt och är kopplade till Arbetsmarknaden, Attraktiv arbetsgivare och Långsiktig och hållbar ekonomi. Inom dessa områden bör arbetet intensifieras ytterligare för att säkra en hållbar tillväxt.

Strategisk handlingsplan för krisberedskap

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslag till Örebro kommuns strategiska handlingsplan för krisberedskap 2016-2019. Handlingsplanen för krisberedskap anger strategier och konkreta åtgärder för att möta krav enligt lagstiftning och kommunens tillhörande fastställda mål. Kommundirektören får i uppdrag att utifrån hotet om framtida klimatförändringar redovisa en analys av hur kommunens verksamheter ska klimatsäkras.

Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad 2017-2019

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att anta Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad 2017-2019.

Idéburet-offentligt partnerskap (IOP) mellan Örebro kommun och Örebro Stadsmission kring verksamhet för utsatta EU- och tredjelandsmedborgare

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att anta Överenskommelsen om idéburet-offentligt partnerskap gällande natthärbärge samt råd- och stödverksamhet för utsatta EU-och tredjelandsmedborgare, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om finansiering i enlighet med förslaget. En styrgrupp ska inrättas för det idéburna-offentliga partnerskapet med representanter från försörjningsstöd, socialförvaltningen och Örebro Stadsmission. Vidare ska överenskommelsen följas upp senast våren 2020.

Örebro Stadsmission har sedan 2015 drivit verksamhet för målgruppen EU- och tredjelandsmedborgare som lever i utsatthet. Verksamheten består dels av akuthärbärget Vinternatt, dels rådgivning och hjälp med basbehov en dag i veckan inom det som kallas Crossroads. Under våren 2017 inleddes samtal mellan Örebro kommun och Örebro Stadsmission kring ett idéburet-offentligt partnerskap (IOP) som dels innebär en större långsiktighet, dels ett bredare samarbete som inte enbart innefattar ekonomiskt bidrag från kommunen.

Förslaget innebär en treårig överenskommelse där kommunen bidrar ekonomiskt med 1,3 mnkr årligen. Därutöver har kontaktpersoner utsetts inom socialförvaltningen och miljökontoret i syfte att utveckla kommunikationen och samverkan mellan parterna kring gemensamma frågor som rör målgruppen. Socialförvaltningen bidrar också till det informationsunderlag som Örebro Stadsmission tar fram.

FIKK - För att alla behövs