Örebro Futsal Club

Kommunfullmäktige i Örebro – satsning på skola, barnomsorg och äldreomsorg

Beslutades om att en stor satsning ska göras inom skola, barnomsorg och äldreomsorg, digitalisering och effektivisering.

· Publicerad: 26 oktober 2017 · 17.07.
Örebro Kommun-Slottet-Örebro Tribune

På sitt sammanträde 25–26 oktober så beslutade Kommunfullmäktige i Örebro om Övergripande strategier och budget 2018 med plan för 2019–2020. I dokumentet anger den politiska majoriteten vad den kommunala verksamheten ska arbeta med under året som kommer och hur de kommunala pengarna ska fördelas. En stor satsning ska göras skola, barnomsorg och äldreomsorg, digitalisering och effektivisering.

Fyra strategiska områden

Förslag till övergripande strategier och budget 2018 samt flerårsplan för 2019–2020 för Örebro kommun ”En växande kommun med nya möjligheter” har upprättats på uppdrag av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde att anta förslaget.

Annons ▾

I Övergripande strategier och budget finns fyra strategiska områden med delmål. De strategiska områdena är hållbar tillväxt, människors egenmakt, barns och ungas behov samt trygg välfärd.

I beslutet ingår bland annat att skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2018 fastställs till 21,35 kronor per skattekrona, alltså oförändrad från 2017. Här finns också finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för år 2018, samt driftbudgetramar och ett investeringsprogram för 2018.

Satsning på skola, barnomsorg och äldreomsorg

Skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen växer i snabbare takt än kommunen i övrigt. I budget för 2018 läggs 300 miljoner kronor mer på de kommunala välfärdsverksamheterna än året innan.

Att kommunen kan hantera sådana volymökningar är en styrka. Att fortsätta arbetet med att genomföra den största utbyggnaden av förskola, skola och omsorg sedan 60-talet samtidigt som vi fortsätter att utveckla kvaliteten i välfärden är en av kommunens största utmaningar. Inom skolan fortsätter den långsiktiga satsningen för att höja skolresultaten med målet att vara topp 25 2025.

Det betyder att vi under kommande år kommer att ha behov av att både tillföra mycket nya resurser samtidigt som verksamheten måste fortsätta att effektiviseras. Ett sätt att nå en mer effektiv och modern organisation är genom att ligga i framkant när det gäller digitalisering. I föregående budget gjordes en omfattande satsning på digitaliseringsarbetet i syftet att bidra till en enklare vardag för privatpersoner, företag och organisationer, en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt bidra till effektivitet i verksamheten. Det arbetet kommer fortsätta under kommande år.

I och med beslut om Övergripande strategi och budget 2018 kommer även aktuella beslut om avfallstaxor tas. Övriga taxor är redan fastställda eller sker genom fastställd uppräkning. Källa: Örebro kommun

Här kan du läsa förslaget som Kommunfullmäktige antog

FIKK - För att alla behövs