Örebro Futsal Club

Nya lagar som träder i kraft 2018

Sammanställning som innehåller ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft runt årsskiftet 2017/2018

· Publicerad: 1 januari 2018 · 18.43.

En tidsbegränsad vapenamnesti genomförs våren 2018
Syftet med vapenamnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället.
Den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska inte
dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in vapnet
eller ammunitionen till Polismyndigheten under perioden februari–april
2018.
Skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten
ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

Skärpta straff för grova vapenbrott
Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen
används har ökat.
Den illegala förekomsten och användning av explosiva
varor, främst handgranater, har också ökat de senaste åren. För att motverka
den utvecklingen höjs minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott
mot tillståndsplikten för explosiva varor från fängelse i ett år till fängelse i
två år.
Minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i
tre år till fängelse i fyra år.
Ändringarna av straffskalorna innebär att den som grips med ett skarpladdat vapen eller en handgranat som huvudregel
kommer att häktas och dömas till minst två års fängelse.
Polisen får också tillgång till nya tvångsmedel, till exempel hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation.

Annons ▾

Strängare straff mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte
Lagändringarna innebär att det blir straffbart redan att föreslå en träff för ett
barn under 15 år om syftet är att begå vissa sexualbrott mot barnet.
Det ska heller inte längre krävas att den vuxna efter förslaget vidtar någon ytterligare
åtgärd för att främja att träffen kommer till stånd.
Ändringarna innebär även att maximistraffet höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år och att
brottsbeteckningen ändras till kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte.

Kraven på postförsändelser ändras
Ändringen innebär att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla
kravet att minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för
tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett
var i landet breven har lämnats in.
När det gäller adresserade försändelser som väger högst 2 kg och som lämnas in för gränsöverskridande
postbefordran ska minst 85 procent av försändelserna ha delats ut inom tre
påföljande arbetsdagar och minst 97 procent ha delats ut inom fem
påföljande arbetsdagar.

Förare som använder mobiltelefon under färd får inte hålla den i
handen

Ändringen i innebär att förare som använder mobiltelefon eller annan
kommunikationsutrustning under färd får inte hålla den i handen.
Sedan tidigare gäller att föraren får ägna sig åt aktiviteter som användning av
mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte
inverkar menligt på förandet av fordonet.
Förbudet mot att hålla utrustningen i handen gäller utan att det behöver göras en prövning av om
användningen påverkat framförandet av fordonet menligt.

Höjt barnbidrag
1 mars 2018 Barnbidraget höjs med 200 kronor, från 1 050 kronor i månaden till 1 250
kronor i månaden för varje barn.
Även det förlängda barnbidraget höjs från 1 050 kronor i månaden till 1 250 kronor i månaden.

Skolstart vid sex års ålder
Ändringarna innebär att skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett
år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet
fyller sex år.
Skolplikten förlängs därmed med ett år och blir i regel tioårig.
Skolplikten ska normalt börja i förskoleklassen och fortsätta i grundskolan,
om inte barnet tas emot i grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.
Barn kan under vissa förutsättningar få börja tidigare i förskoleklassen liksom i årskurs 1, eller få skolplikten uppskjuten ett år.
Eleverna i förskoleklassen får rätt till kostnadsfri skolskjuts och skolmåltider på samma
villkor som grundskoleelever.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.
Den obligatoriska förskoleklassen startar alltså läsåret 2018/19.

Skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och
fotografiska bilder på intranät förstärks

Lagändringen innebär att sekretesskyddet för offentliganställdas privata
kontaktuppgifter och fotografier på intranät förstärks så att det gäller alla
offentliganställda.
Tidigare har skyddet gällt Justitieombudsmannen (JO) och
myndigheter där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller
annat allvarligt men.
Lagändringen gäller uppgifter om bostadsadress, privata telefonnummer, fotografier för tjänstekort och uppgifter om närstående.
Sekretesskyddet utsträcks samtidigt till att omfatta fotografier på intranät.
Lagändringen gäller dock inte personnummer och födelsedatum.

FIKK - För att alla behövs