Örebro Futsal Club

Förtroendet till polisen i Örebro län ökar

Under måndagen presenterades den nationella trygghetsundersökning av BRÅ. Den visar att förtroendet till polisen i Bergslagen där Örebro län ingår har ökat.

· Publicerad: 19 november 2018 · 14.58.
Polis-Arkivbild
Arkivbild

Brå:s nationella trygghetsundersökning, NTU, visar att resultaten är ganska lika förra årets undersökning för de olika polisområdena i region Bergslagen. Förtroendet har ökat generellt, men utsattheten för brott har ökat.

Det är andra året som Brottsförebyggande rådet, Brå, gör en nationell trygghetsundersökning med utgångspunkt i polisens geografiska indelning i polisområden och lokalpolisområden. Resultaten varierar i regionen men skiljer sig inte så mycket från förra mätningen.

Annons ▾

Ökat förtroende för polisen

Vad gäller förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete har andelen som har mycket eller ganska stort förtroende ökat sedan förra mätningen i region Bergslagen, från 42 procent till 49 procent. Förtroendet har också ökat i samtliga polisområden i regionen.

Andelen som har mycket/ganska stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete

PolisområdeNTU 2017NTU 2018
Dalarna39%46%
Värmland43%50%
Örebro län43%51%

Otrygghet och oro för brott

Vad gäller den generella otryggheten och oron för brott ligger samtliga polisområden på samma nivå, 42 procent. I både polisområde Dalarna och Örebro län har oron minskat (- 2 respektive – 3 procentenheter), medan oron har ökat med en procentenhet i polisområde Värmland.

Lokalpolisområde Kristinehamn har ökat med 2 procentenheter och har den högsta andelen upplevd oro (47 procent). Den lägsta andelen oro noteras i lokalpolisområdena Falun, Karlstad, Torsby och Karlskoga med 40 procent. Den största förbättringen har skett i Karlskoga
(- 10 procentenheter).

Vad gäller otryggheten vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet har andelen mycket eller ganska otrygga minskat i polisområde Dalarna med en procentenhet till 24 procent. Polisområde Värmland är oförändrat på 23 procent och i polisområde Örebro län har oron ökat med en procentenhet.

Oro för att utsättas för olika brott

Brå tittar också på oron för att utsättas för olika brottstyper. Även där har det inte hänt särskilt mycket sedan mätningen förra året. Ett exempel är oron för att utsättas för misshandel. Där är andelen oförändrad eller har minskat i samtliga lokalpolisområden förutom lokalpolisområde Mora. Där har den stigit från 6 till 8 procent. Lokalpolisområde Borlänge har minskat en procentenhet till 12 procent men ligger ändå högst i region Bergslagen.

Oron för att utsättas för sexuella angrepp eller våldtäkt har inte heller förändrats nämnvärt.

Samtliga polisområden och lokalpolisområden har en minskad eller är oförändrad andel. I Dalarna och Värmland är andelen oförändrad (11 % respektive 9 %), medan den i polisområde Örebro län har ökat med en procentenhet till 11 procent.

Utsatthet för brott

Om något område sticker ut så är det utsattheten för brott mot enskild person som har ökat i samtliga polisområden i region Bergslagen. I detta ingår kort-/kreditbedrägeri, försäljningsbedrägeri, fickstöld, personrån, sexualbrott, misshandel, hot, trakasserier och nätkränkning.

Störst ökning har Örebro län med en ökning från 19,5 till 24,9 procent. Går man ner på lokalpolisområdesnivå utsattheten högst i lokalpolisområde Örebro med en andel på 27,4 procent och lägst i lokalpolisområde Torsby (17,7 procent). Som helhet har region Bergslagen ökat andelen från 19,9 till 22,4 procent.

Brottsutsattas kontakter med rättsväsendet

De som blivit utsatta för brott och varit i kontakt med rättsväsendet är mindre positiva till polisen jämfört med förra mätningen. För hela regionen har andelen som är mycket eller ganska positiv minskat i regionen från 45 till 42 procent. Det gäller även alla polisområden i regionen. Dalarna ligger på en lägre nivå än övriga, med 39 procent jämfört med 44 procent i Värmland och Örebro län.

Brå har även mätt hur folk upplever möjligheten att få kontakt med polisen i samband med utsatthet för brott. Där har andelen som varit mycket eller ganska nöjda ökat. Men även där ligger Dalarna på en lägre nivå än övriga, 43 procent jämfört med 50 i Örebro län och 52 procent i Värmland.

Även upplevelsen av hur man blivit bemött av polisen har försämrats utom i Värmland. I Örebro län och i Dalarna har andelen som varit mycket nöjd eller ganska nöjd med bemötandet från polisen minskat. Även där ligger Dalarna på en lägre nivå jämfört med Värmland och Örebro. Dalarna ligger på 47 procent och övriga på 55 (Örebro) respektive 59 procent (Värmland).

FIKK - För att alla behövs