Örebro Futsal Club

Så ska Örebro Kommun stoppa granbarkborren

Örebro Kommun ska under våren fälla ett antal barrträd i kommunen för att stoppa granbarkborren. Det handlar mest om områden där skogen blivit angripen.

· Publicerad: 3 maj 2019 · 18.06.

Efter förra sommarens extrema torka har redan svaga granar drabbats av skadeinsekten granbarkborre. För att förhindra spridning av granbarkborren tar Örebro kommun nu bort angripna granar i vissa områden.

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. De ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt, hållbart sätt. I områden där granbarkborren angripit granar kommer de under våren att avverka skog, för att förhindra ytterligare spridning av skadeinsekten till närliggande granskog. Genom att avverka skog förebygger man även att fler granar drabbas av skadeinsekten under sommaren.

Annons ▾

Avverkning för att förhindra granbarkborren

Kommunens skogsförvaltare gör alltid en bedömning på plats om skogen ska tas bort eller inte. Beslutet tas bland annat utifrån hur stort angreppet är. I områden där de tar bort skog kommer det inom fem år att finnas gott om sly, som senare kommer bli en fin skog. Efter ungefär 5–10 år görs en så kallad ungskogsröjning i områdena och då har vi möjligheten att styra vilka trädslag som ska finnas i området i framtiden.

Avverkningen genomförs under våren. Virket kommer att vara bortforslat innan sommaren. I de flesta områdena kommer även riset att plockas bort, men det kan komma att ligga kvar lite längre än virket. Örebro kommun har ett samarbetsavtal med Sveaskog som ansvarar för avverkningen.

I dessa områden är det just nu aktuellt med avverkning av skog på grund av granbarkborreangrepp:

 • Lillån.
  Ett granskogsområde på östra sidan av riksväg 50, mellan Saluvägen och norra delen av Lillån samt ett granskogsområde öster om Sättrabäcken i norra delen av Lillån.
 • Södra Ladugårdsskogen.
  Ett granskogsområde i östra delen av Södra Ladugårdsskogen.
 • Glomman.
  Granar kommer att tas bort mellan Glomman och Glommans småstugeområde.
 • Sanatorieskogen.
  Två mindre granskogsområden vid Sanatorieskogen.

Områdena är ungefärliga och kan förändras beroende på hur stora angrepp det är på skogen. Hur stora angreppen är kan fastställas först när vi börjar avverka.

Detta är granbarkborren

Granbarkborre (Ips typographus), är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen barkborrar. Den kallas ibland även för åttatandad barkborre. I Sverige finns granbarkborren i så gott som hela landet.

Förökningen sker genom att hanen gräver sig genom barken på en gran och gör en så kallad yngelkammare under barken, där parningen sker. Honan gräver sedan en eller flera gångar ut från yngelkammaren. Där lägger hon sina ägg och efter kläckningen gör larverna egna gångar vinkelrätt mot den ursprungliga gången.

Granbarkborren kan uppträda som en svår skadeinsekt på gran. Den angriper främst försvagade granar, men även obarkat timmer kan bli angripet. Det är därför viktigt att obarkat virke inte får ligga kvar i skogen alltför länge

Håll dig uppdaterad

På orebro.se uppdateras löpande information om skogliga jobb i Örebro kommun. Kommunen sätter även ut information på plats vid de aktuella områdena.

Om du vistas i områden där de avverkar skog, tänk på att låta snitslar i buskar och träd sitta kvar och att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.

FIKK - För att alla behövs