Nationell särskild händelse mot det grova våldet

Polismyndigheten har beslutat om en nationell särskild händelse i arbetet mot den grova våldsbrottsligheten.

· Publicerad: 11 november 2019 · 21.15.
Sprängning på holmen
Arkivbild från Sprängning på holmen. Foto:Pressbilden

Målet för den särskilda händelsen, som kallas ”Rimfrost” och som löper tillsvidare, är att minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer, gripa och lagföra personer i kriminella nätverk, öka vapenbeslagen samt att öka tryggheten hos allmänheten.

− Vi ser mycket allvarligt på de grova våldsbrott som har inträffat i kriminella miljöer. Nu kraftsamlar vi genom att skapa förutsättningar för att leda och samordna arbetet från nationell nivå, säger Mats Löfving, chef för Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

Annons ▾

Den särskilda händelsen möjliggör förstärkningar till de delar av landet där det har inträffat många våldsbrott. Det kan göras genom nationella resurser från nationella operativa avdelningen eller genom omfördelningar mellan polisregionerna av till exempel utredare, analytiker eller ingripandepoliser som arbetar i yttre tjänst.

− Det finns ingen snabb lösning mot den grova brottsligheten, det krävs ett långsiktigt arbete. Samtidigt finns det möjligheter att arbeta ännu mer aktivt i det akuta operativa arbetet genom att arbeta i en särskild händelse. Den möjligheten utnyttjar vi nu. Uppdraget är att skapa en nationell lägesbild och utifrån denna leda polisoperationen genom att prioritera, koordinera, och samordna arbetet, säger Stefan Hector kommenderingschef i den särskilda händelsen.

Läs mer om hur polisen arbetar vid en särskild händelse

Vad är en särskild händelse?

En plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för, och som därför ska hanteras utanför denna med en speciell organsation och ledning. Det kan handla om att det behövs extra många poliser eller speciella kompetenser. Man kan också besluta om särskild händelse för att avlasta den ordinarie polisverksamheten.

Vilka situationer kan det handla om?

Plötsliga händelser är till exempel naturkatastrofer, terrordåd och stora olyckor. Inplanerade händelser kan vara större demonstrationer, fotbollsmatcher med hög hotbild, statsbesök, kungliga bröllop och aktiviteter i samband med politiska val.

Vem fattar beslut om att inleda en särskild händelse?

När något inträffar regionalt är det vanligtvis regionpolischefen. Är det en nationell händelse fattar högsta chefen vid nationella operativa avdelningen, Noa, beslutet.
Om de inte är i tjänst är det en polischef som har beredskap som fattar beslutet.

Hur fördelas ansvaret mellan regional och nationell nivå?

Noa ansvarar för hanteringen av de nationella särskilda händelserna och polisregionerna för de som sker inom respektive region. De regionala är vanligare än de nationella.
Vid en regional särskild händelse kan polisregionen begära stöd och förstärkning från Noa eller från andra regioner. I båda fallen är de Noa som beslutar om en begäran ska beviljas eller inte.

Vilken typ av stöd kan det handla om?

Specialistfunktioner från Noa som till exempel mordutredare, nationella bombskyddet, insatsstyrkan eller polisflyget. Regionerna kan också begära förstärkning av poliser i yttre tjänst. Då beslutar Noa vilka regioner som ska bidra, och hur många poliser de ska bidra med.

Hur inleds arbetet vid en särskild händelse?

Den som har fattat beslutet om särskild händelse utser en kommenderingschef, som får det högsta ansvaret för den särskilda insatsen och alla beslut som tas. Sedan bildas en organisation kring den personen.

Hur ser organisationen ut?

Det är olika eftersom den anpassas efter det aktuella problemet, men det ingår alltid en kommenderingschef och en stab – det vill säga ett tillfälligt kansli.
Stabens uppgift är att stödja den beslutsfattande chefen, alltså kommenderingschefen för den särskilda händelsen, och sköta planering och koordinering av arbetet.

Vilka ingår i en sådan stab?

Personer som ansvarar för olika områden, till exempel personalfrågor, underrättelsebedömningar, fastighetsfrågor, tekniska system, juridik, ekonomi, samverkan, kommunikation, dokumentation, arkivering och operativa resurser.
Med operativa resurser menas den personal som inte arbetar med administration, till exempel poliser i yttre tjänst, utredare och it-personal.

Vilka är fördelarna med en särskild händelse?

Att organisationen formas utifrån problemet. Att man kan plocka in viktiga kompetenser som man normalt inte har tillgång till.

Källa Polisen

FIKK - För att alla behövs