Örebro Futsal Club

Örebro Kommun skapar ny verksamhet för biogas

Örebro Kommun kunde under onsdagen informera om att de skapar en ny verksamhet som heter GAS, detta för att samla allt arbete runt biogas på samma ställe.

· Publicerad: 28 maj 2020 · 10.40.
Foto: Örebro Kommun

Örebro kommun skapar en ny verksamhetsgren på Tekniska förvaltningen, som heter GAS. Detta för att samla all arbete runt biogas. Detta kunde kommunen informera om i ett pressmeddelande som skickades ut under onsdagen.

Arbetet med att samla in biogas från kommunens deponier och avloppsslam har pågått under många år. Inledningsvis facklade man bort gasen eller använde det för värmeproduktion. Men i takt med atttekniken utvecklades började man att förädla biogasen till drivmedel, så kallad fordonsgas, eftersom det ger störst klimatnytta när det ersätter bensin och diesel, samtidigt som det bidrar till minskade luftföroreningar.

Annons ▾

Flera verksamheter har haft ansvaret

Tidigare delade flera verksamheter inom förvaltningen på ansvaret av biogasarbetet, men utvecklingstakten var inte tillräcklig och det var svårt att nå de politiska ambitionerna för biogas, som är en viktig del i kommunens klimatarbete.

— I en tid då marknaden saknar tydliga spelregler för biogasen och utvecklingen går långsamt är det viktigt med fortsatt offentligt engagemang för att skapa förutsättningar och påskynda övergången till ren energi. Med en ny, samlad verksamhet får vi bättre möjlighet att fokusera på biogas och säkerställa en kontinuitet och fortsatt utveckling inom området, säger Håkan Gustafsson, tf. verksamhetschef Tekniska förvaltningen.

Örebro Kommun skapar ny verksamhet med namnet GAS

I och med den nya organisationsförändringen flyttas nu allt ansvar för det fortsatta biogasarbetet till en ny gasverksamhet inom Tekniska förvaltningen, GAS. Med ansvar för produktion, gasnät och framtida avsättning av gas.

— Att kunna ta ett mer fokuserat och proaktivt grepp på biogasverksamheten i Örebro kommun är en förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas och att den lokala avsättningen på vår egenproducerade gas ska kunna öka. Därför är den nya verksamhetsgrenen GAS ett mycket bra steg och det ska bli intressant att få vara med och följa detta in i framtiden, säger Anders Olsson, ordförande Tekniska nämnden, Örebro kommun.

I kommunen finns idag två anläggningar som producerar fordonsgas med lokala råvaror. Totalt produceras 70 GWh fordonsgas vilket motsvarar cirka 7 miljoner kubikmeter fordonsgas. Det ersätter ungefär lika många kubikmeter fossila bränslen. Därutöver produceras det 50 GWh fordonsgas i Karlskoga av bl.a. det matavfall som Örebro kommun samlar in och som tillsammans med den biogas som produceras från avloppsslam förser Örebros stadsbussar med gas.

— Det känns oerhört bra att kunna framställa drivmedel från avfall såsom matrester och avloppsslam. Ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser är nog svårt att hitta. Att produktionen sker lokalt gör oss dessutom oberoende från import av råvaror för bränsleproduktion. I tider som dessa där hela samhället ställs på prov av rådande Coronapandemi, blir självförsörjning på energi en kanske mer viktig fråga nu än tidigare, säger Angelika Kvillebäck, affärsutvecklare biogas.

Mycket gas går på export

I dag överstiger fordonsgasproduktionen den lokala användningen, vilket resulterar i att en stor del av gasen går på export istället för att ersätta fossil energi inom kommunen.

— Vi hade gärna sett en annan utveckling när det gäller biogas i kommunen, men även i regionen som helhet. Det stärker vår bild av att det krävs ett fortsatt offentligt stöd för att stimulera biogasutvecklingen i kommunen, säger Håkan Gustafsson tf. verksamhetschef, Tekniska förvaltningen.

FIKK - För att alla behövs