Brunnsparken föreslås byggas om till en stadsdelspark

Örebro kommun kunde under gårdagen meddela att detaljplanen för Brunnsparken nu ligger ute på granskning, tanken är att området ska bli en stadsdelspark.

· Publicerad: 15 september 2021 · 23.25.
Foto: Martin Avedal

Brunnsparken i Örebro föreslås bli en mer attraktiv plats för alla. Detta skriver Örebro Kommun i ett pressmeddelande. Tanken är att lek, aktivitet, promenadstråk, kulturmiljöer och utåtriktade verksamheter får ta plats.

Utifrån Örebroarnas tidigare önskemål om att Brunnsparken ska förvandlas från en folkpark till en stadsdelspark som är mer öppen och inbjudande likt Stadsparken. Är nu detaljplanen för Brunnsparkens gestaltning ute på granskning. Där finns förslag på att utveckla ytor för grönska, lek, aktivitet och samvaro i olika delar av parken.

Annons ▾

— Vi vill likt de önskemål som kommit in att Brunnsparken ska vara en mer levande plats där fler kan uppleva parkens olika möjligheter. Nu skapas förutsättningar för lek, rekreation, motion och kulturella inslag som är viktiga delar i en attraktiv, trygg och hållbar stad, säger Anders Hagström, ordförande byggnadsnämnden.

Då kommer detaljplanen för Brunnspaken ute för granskning

Mellan 14 september och 12 oktober är detaljplanen för Brunnspaken ute på granskning. En process där allmänhet, fastighetsägare, myndigheter med flera, får möjlighet att ta del av Örebro kommuns förslag om hur den framtida utvecklingen av parken är planerat att se ut.

— Vi är nu i ett skede där vi är redo att lämna detaljplanen på granskning. Vad vi gör är att ta nästa steg i Brunnsparkens 300-åriga historia och addera ytterligare ett historiskt lager i parken; ett lager som vi tror framtida generationer kommer att uppleva som en representation av det moderna 2000-talet. Där hållbara och inkluderande gröna värden vävs ihop med kulturmiljö, lek och hälsa, för att skapa förutsättningar för variationsrika möten och upplevelser, säger Kemal Hoso, 1:e vice ordförande, Byggnadsnämnden.

— Detaljplanen följer planprogrammets ställningstagande från 2016, vilket innebär att de gröna delarna av Brunnsparken blir en allmän stadsdelspark och att tillgängligheten till Brunnsparken ska förbättras. Befintliga byggnader skyddas i planen för dess kulturmiljövärde och planläggs för besöksanläggning eller centrumändamål. Enligt planprogrammets förslag kommer viss kompletterande bostadsbebyggelse planläggas utanför Brunnsparken i söder vid Brunnsgärdesgatan samt vid entrén i norr, säger Erika Kinisjärvi, planarkitekt vid Stadsbyggnad.

När granskningsperioden är över ska detaljplanen vidare på formellt antagande av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Vinner den laga kraft är planerad byggstart för omgestaltningen av Brunnsparken under åren 2023-2025

FIKK - För att alla behövs