Patienterna ger Region Örebro Län bra betyg

Patienterna ger sjukvården i Region Örebro Län bra betyg, detta visar en Nationell patientenkät som genomfördes inom sjukhusvården under våren.

· Publicerad: 21 september 2021 · 09.53.
USO-Arkivbild-2
Arkivbild: Martin Avedal

Patienterna är nöjda med sjukvården i Region Örebro län, detta visar en patientenkät. Det var under våren 2021 som Sveriges kommuner och regioner, SKR genomförde en Nationell patientenkät inom sjukhusvården.

De flesta patienter, över 90 procent har goda upplevelser av sina besök eller sjukhusvistelser, och anger att de fått ett bra bemötande av vårdpersonalen. Detta trots ett hårt tryck på vården under pandemin.

Annons ▾

Resultatet har förbättrats sen föra mätningen

Samtliga undersökningsområden har förbättrats jämfört med föregående undersökning som gjordes 2018. Det gäller både besök i öppenvården och inskrivningar i slutenvården. Resultatet i Region Örebro län är dessutom något högre än landet i övrigt.

— Under pandemin har sjukvården och vårdens medarbetare haft ett högt tryck och trots det så är de allra flesta patienterna nöjda med den vård och det bemötande de fått. Det är extra glädjande. Vi ska nu analysera våra resultat för att fortsätta vårt utvecklings- och förbättringsarbete inom den specialiserade vården, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län.

Även Karin Sundin, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (s) tycker att årets resultat är mycket glädjande.

— Patientenkäten visar att Region Örebro län har förbättrat resultatet på samtliga punkter som gäller den specialiserade somatiska vården. Det är vård som har varit starkt påverkad av pandemin. Det gör att vi kan vara väldigt stolta över sjukvården i vårt län och det stärker mig i övertygelsen om att vi klarar att göra svåra prioriteringar i en svår tid, säger Karin Sundin

Helhetsintrycket är bra

Patienterna ger goda omdömen för de flesta områden inom slutenvården men områdena information och kunskap samt delaktighet och involvering får lite lägre omdömen och kan bli ännu bättre. Mest positiva upplevelser har patienterna kring området emotionellt stöd och området tillgänglighet.

När det gäller öppenvården har patienterna mest positiva upplevelser kring området respekt och bemötande men även med tillgänglighet. Minst positiva är de även här till information och kunskap. Jämfört med föregående undersökning har dock resultatet förbättrats mest här.

Liksom i tidigare undersökningar finns det skillnader avseende kön och ålder. Generellt är män och äldre mer positiva än kvinnor och yngre åldersgrupper.

FIKK - För att alla behövs