BRT-etappen i Brickebacken är färdigbyggd

Arbetet i Brickebacken med att anpassa gatorna och busshållplatser för de nya snabbussarna är färdigt skriver Örebro Kommun på sin hemsida.

· Publicerad: 1 november 2022 · 12.25.
Foto: Fredrik Kellén – Örebro Kommun

Örebro Kommun kunde tisdagen skriva på sin hemsida att arbetet med BRT i Brickebacken är färdigt. Man har anpassa gatorna för de nya snabbussarna samt byggt nya trygga och trafiksäkra busshållplatser.

— Nu är arbetet i Brickebacken med att anpassa gatorna för de nya snabbussarna färdigt. Stort fokus har varit att skapa trivsamma busshållplatser och trygga och säkra vägar till och från hållplatserna.

Annons ▾

Mycket fokus på trygghet och trafiksäkerhet

Busshållplatserna i Brickebacken har nu fått det gröna väderskyddet, som är karakteristiskt för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar, och hållplatsernas placering har anpassats, så att de nu ligger i anslutning till en gångbana eller gång-och cykelbana med belysning.

På Björkrisvägen har till exempel busshållplatsen i södergående riktning flyttats till norr om gång- och cykelbron, så att plattformarna nu ligger mitt emot varandra och i anslutning till en gångpassage.

— Stort fokus i arbetet har varit att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från busshållplatserna. På Björkrisvägen har vi gjort en ny gångbana med belysning och satt upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss. I vår kommer vi även plantera för att ge mer grönska runt hållplatserna, säger Philip Kabunga, projektledare för gatuarbetet.

Fått ny belysning och ett ordentligt övergångsställe

Busshållplatserna i Brickebacken centrum har också fått ny belysning och ett ordentligt övergångsställe över Saxons väg, för att förenkla att ta sig till och från hållplatserna. Även framkomligheten för bussen har förbättrats genom att den tidigare timglashållplatsen byggts om.

— Timglashållplatsen gjorde att endast en buss kunde stanna i taget, så att en buss ofta behövde stå och vänta på att få åka fram till hållplatsen. Det skapade både irritation och längre restid. Nu är det möjligt för bussar i båda riktningar att stanna vid hållplatsen för att hämta upp resenärer. Vi har också skapat mer plats vid hållplatsen, satt upp ny belysning och gjort det möjligt för fler att kunna vänta både ute på plattformen och under tak i väderskydd, säger Philip Kabunga.

Under hösten kommer hållplatserna även kompletteras med bland annat nedräknare, som visar hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer.

Eftersom framkomligheten redan är bra i Brickebacken har det inte byggts egna körfält för bussen, som annars är kännetecknande för kollektivtrafiksystemet med snabbussar, utan bussen kommer använda samma vägar som övrig trafik.

Under perioden 1-4 november kommer busshållplats Granrisvägen tas bort, eftersom hållplatserna i Brickebacken Centrum ligger nära. Hållplats Tallrisvägen kommer byggas om i samband med att det byggs ett nytt vård- och omsorgsboendet i området.

Tredje av nio delsträckor

Gatuarbetet i Brickebacken är den tredje av nio delsträckor i arbetet med att anpassa gatorna för ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem med snabbussar. Den första etappen, som ska gå från Brickebacken till Tegnérlunden, beräknas vara klar 2025.

— 2025 kan upplevas som långt borta, men redan idag får örebroarna tillgång till trafiksäkra och trygga busshållplatser, som är två av många fördelar med det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar. De nya hållplatserna i till exempel Brickebackens centrum ger dessutom bättre framkomlighet för de bussar som redan idag trafikerar sträckan, säger Henrik Emilsson, projektledare för snabbussarna.

Enligt prognoser för befolkningsökningen kommer inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem att räcka till. Det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar är en hållbar lösning som ska göra resan både enklare och snabbare i framtiden, bland annat genom att bussarna får egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser med smidig på- och avstigning och hög turtäthet.

— Med färdigställandet av ännu en delsträcka har vi lagt ytterligare en pusselbit i förverkligandet av ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem. Snabbussarna kommer bidra till att kollektivtrafiken kan erbjuda snabbare restider, som i sin tur kan leda till ett ökat resande. Snabbussarna kommer också bidra till att minska skadliga utsläpp och sänker bullernivån i staden genom att bussarna går på el, säger Jan Berglöf, projektledare för snabbussarna på Region Örebro län.

Under 2023 görs delsträcka 4–5 längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan. Arbetet är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan. Arbetet samordnas med flera projekt, bland annat arbetet med att förbättra belysningen i city och byta vatten- och avloppsledningar för att säkra en hållbar vattenförsörjning.

FIKK - För att alla behövs