Hallsbergs kommun får kritik från IVO

IVO skriver under måndagen att man riktar kritik mot Hallsbergs kommun för bristande medicinsk vård vid kommunens SÄBO (särskilda boenden för äldre).

· Publicerad: 19 december 2022 · 13.44.

IVO riktar kritik mot Hallsbergs kommun för bristande medicinsk vård vid kommunens SÄBO. Detta skriver IVO i ett pressmeddelande som skickades ut under måndagen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO). IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO i Sveriges kommuner samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Under hösten 2022 och våren 2023 fortsätter IVO tillsynen genom inspektioner och beslut för respektive kommun.

Annons ▾

— Utifrån den journalgranskning och genomgång av enkäter som genomfördes kunde IVO konstatera att ingen av de granskade kommunerna till fullo uppnår de krav som gäller för vården vid SÄBO. Generellt kan IVO konstatera att lägstanivån av vården på SÄBO är oacceptabelt låg. Nu genomför IVO fysiska inspektioner med syfte att åstadkomma en förbättrad vård på SÄBO där äldre ges en trygg och säker vård, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på IVO.

IVO har genomfört en fysisk inspektion i Hallsbergs kommun

IVO har under hösten genomfört en fysisk inspektion i Hallsbergs kommun. Nu har myndigheten fattat ett beslut om de brister som finns inom SÄBO i kommunen. IVO har konstaterat följande brister:

  • Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
  • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • Personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.

— Alla i Sverige ska kunna lita på att de får en god och säker vård genom hela livet. Att äldre personer i livets slutskede inte får den vård och behandling de har rätt till är allvarligt. Då kommunen har ansvaret för den medicinska vården inom SÄBO upp till sjuksköterskenivå, är det också kommunen som bär ansvar för att bristerna åtgärdas, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på IVO.

IVO avslutar sitt pressmeddelande med att skriva följande. Hallsbergs kommun ska senast den 15 februari 2023 redovisa till IVO vilka åtgärder man avser vidta med anledning av IVO:s beslut.

FIKK - För att alla behövs