Regionstyrelsens beslut – minskad administration

När regionstyrelsen vid torsdagens sammanträde fattade beslut om nästa års verksamhetsplan präglades den av återhållsamhet.

· Publicerad: 10 november 2023 · 13.44.

Igår antog regionstyrelsen sin verksamhetsplan med budget för år 2024. I planen återfinns förutom effektmål med indikatorer och strategier för nästa år också åtgärder som ska ge 37,6 miljoner kronor i kostnadsreduceringar, skriver Region Örebro län på sin hemsida.

Den ekonomiska prognosen för Region Örebro län pekar mot ett underskott på cirka 1 miljard kronor vid årets slut. Underskottet beror till stor del på inflation och ökade pensionsavsättningar men även andra orsaker spelar in. Den skattehöjning på 75 öre och de höjda avgifter som fullmäktige beslutade om inför nästa år är inte tillräckligt för att möta underskottet.

Annons ▾

Verksamhetsplanen präglades den av återhållsamhet

När regionstyrelsen vid torsdagens sammanträde fattade beslut om nästa års verksamhetsplan för regionstyrelsen och regionkansliet präglades den av återhållsamhet.

— Precis som övriga regioner befinner sig Region Örebro län i en ekonomisk kris som vi måste hantera både skyndsamt och kraftfullt. I dag har vi beslutat om kostnadsreducering på 37,6 miljoner kronor i enlighet med direktiven från regionfullmäktige. Av den summan ska 16 miljoner kronor sparas på administrativ personal vid regionkansliet och resten består av reducerade verksamhetskostnader, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Så ska kostnaderna minskas

Personalkostnaderna motsvarar cirka 18 av de cirka 100 tjänster som i nuläget finns på regionkansliet. Antalet tjänster ska främst minskas genom att inte tillsätta uppkomna vakanser och i en mindre del genom andra omställningsåtgärder. Resterande summa, 21,6 miljoner kronor, består av reducerade verksamhetskostnader så som lägre bidrag till bolag och organisationer, minskade tjänsteköp och reduceringar i uppdraget.

— Vi måste alla hjälpas åt för att få en ekonomi som är i balans där det är möjligt för oss att bedriva vår verksamhet utan att äventyra kommande generationers välfärd. Regionstyrelsen och regionkansliet är inte undantagna det ansvaret och nu har vi tagit beslut om att minska antalet anställda och om att minska de kostnader som är kopplade till de administrativa processerna, säger Charlotta Englund (C), regionstyrelsens vice ordförande.

Vill stötta det arbete som bedrivs ute på vårdcentralerna

När det gäller den verksamhet som politikerna i regionstyrelsen och tjänstepersonerna vid regionkansliet ansvarar för kommer den nästa år att få mindre pengar att röra sig med jämfört med i år då driftsbudgeten minskas. Hälsovalsenheten, som till stor del finansierar länets primärvård, är dock ett undantag.

— Vi har valt att spara på våra administrativa processer snarare än på den externa verksamhet vi ansvarar för. Det gör att vi kan lägga alla tillgängliga medel på att stötta det arbete som bedrivs ute på vårdcentralerna och som kommer patienter och länsinvånare till del, säger Behcet Barsom (KD), ledamot i regionstyrelsen.

Sedan den 15 september gäller anställningsstopp för alla regionkansliets staber. Vidare ska eventuella investeringar skjutas på framtiden samtidigt som det är stopp för de inköp, utbildningar, konferenser och resor som inte kan anses vara verksamhetskritiska

FIKK - För att alla behövs