Föreslår att Hjälmarlandskapet blir biosfärområde

Örebro kommun tar nu ytterligare steg i utvecklingen av Hjälmaren genom att föreslå att landskapen runt sjön ska bli Sveriges nästa biosfärområde.

· Publicerad: 11 april 2024 · 09.54.
Foto Mats Rosenberg

Örebro kommun skriver i ett pressmeddelande att man nu tar ytterligare steg i utvecklingen av Hjälmaren. Man ska föreslå att landskapen runt sjön ska bli Sveriges nästa biosfärområde. I nuläget finns det totalt sju såna områden i Sverige.

Örebro kommun har inom föreningen Hjälmarsamarbetet tillsammans med andra berörda myndigheter och aktörer utrett förutsättningarna för att bilda ett biosfärområde kring Hjälmaren, förutsättningarna har nu sammanställts i en förstudie som presenterats.

Annons ▾

Hållbar utveckling testas och implementeras

Ett biosfärområde är ett av Unesco utsett område där nya metoder för hållbar utveckling testas och implementeras i bred samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Syftet med biosfärområden är att förbättra relationen mellan människan och vår livsmiljö genom att bidra till system och metoder där ekologisk hållbarhet går hand i hand med ekonomisk och social hållbarhet.

— Vi står inför stora utmaningar i och med klimatförändringarna och den förlust av biologisk mångfald som vi ser i våra landskap. Här behövs det mer kunskap för att vi ska kunna utveckla nya metoder som bidrar till friska ekosystem, ett hållbart näringsliv och därmed en attraktiv och levande landsbygd, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i föreningen Hjälmarsamarbetet.

— Omställningen till ett hållbart samhälle kan inte göras av en enskild organisation utan kräver en bred samverkan mellan myndigheter, lärosäten, markägare, näringsliv och civilsamhälle. Vi behöver därför ha modeller som uppmuntrar till att vi arbetar tillsammans över kommun- och länsgränser för att lösa nutidens och framtidens utmaningar, säger Gustav Axberg, projektledare Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

— Det är genom samarbete som helhetsperspektiv blir möjliga, och genom att se helheten kan vi hitta möjliga lösningar som gynnar alla delar av samhället. För att lösa de målkonflikter som ofta kan uppstå vid omställning är det viktigt att få till ett bättre samarbete över sektorsgränser och att bygga samförstånd. Här tror vi att biosfärinitiativet har en viktig och central roll att spela, säger Linnea Hagenbjörk, projektledare Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Gemensamt arbete

Ett biosfärområde innebär inget juridiskt skydd eller juridiska åtaganden, utan är en resurssatt modell där det blir möjligt för myndigheter, näringsliv och civilsamhälle att hitta gemensamma lokala lösningar på globala problem.

Representanter från 47 olika organisationer, myndigheter, lärosäten, markägarorganisationer och civilsamhälle, har deltagit i förstudieprocessen som inleddes under hösten 2023. I förstudieprocessen har vi tillsammans identifierat vad ett biosfärområde i Hjälmarlandskapet ska arbeta med, vilken geografisk avgränsning området ska ha och hur arbetet kan bedrivas.

I processen har sex möjliga fokusområden och ett stort antal insatser för biosfärområdet identifieras:

  • Mark- och vattenanvändning
  • Ekosystem och biologisk mångfald
  • Lärande och kunskapsuppbyggnad
  • Livsmedelsförsörjning
  • Landsbygdsutveckling
  • Besöksnäring och friluftsliv

Möjliga insatser är bland annat åtgärder för att minska konsekvenserna av uppvärmningen av Hjälmaren och säkra friska ekosystem, vattenfördröjande åtgärder för att minska risken för översvämningar, ökat fokus på Hjälmarlandskapet inom forskningen och utveckling av kanot- och cykelleder.

Geografiskt föreslås biosfärområdet omfatta kommunerna Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Örebro. På sikt är målsättningen att engagera fler kommuner inom Eskilstunaåns avrinningsområde i biosfärinitiativet.

Förening samordnar utvecklingen

I februari 2024 bildades den ideella föreningen Hjälmarsamarbetet av Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Örebro kommun, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna, +Katrineholm och Örebrokompaniet.

Föreningens ändamål är att samordna deltagande organisationers arbete och tanken är att föreningen ska vara huvudman för biosfärområdet och att de organisationer som vill vara en del av biosfärområdet blir medlemmar i föreningen.

Förstudie för ansökan

I förstudien beskrivs Hjälmarlandskapets förutsättningar för att fungera som ett biosfärområde. Alla deltagande organisationer har nu möjligheter att komma med synpunkter på förstudien. Efter detta kommer förstudien färdigställas och lämnas in som en ansökan till den nationella biosfärkommittén, detta planeras att göras under hösten 2024. Vid ett positivt beslut från den nationella biosfärkommittén inleds en kandidatur innan en formell ansökan till UNESCO i Paris kan göras.

Sju biosfärområden i Sverige

Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Unesco utser biosfärområden som visar på goda exempel på hur man i praktiken skapar en hållbar samhällsutveckling.

I dagsläget finns det 748 biosfärområden fördelade på 134 länder. I Sverige finns sju biosfärområden, till exempel Vattenriket i Kristianstad och Blekinge Arkipelag. Biosfärområden ingår i ett globalt nätverk där samverkan sker på flera olika nivåer.

FIKK - För att alla behövs