Örebro Futsal Club

Arkeologisk undersökning vid Närkes största gravfält

Örebro läns museum informerade under måndagen att man ska genomföra en undersökning av järnåldersgravfält som finns vid Nalaviberg och Broby i Viby socken.

· Publicerad: 17 september 2018 · 15.43.

Under hösten genomförs en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält som finns vid Nalaviberg och Broby i Viby socken, väster om Hallsberg. Undersökningen görs för att rädda och tillvarata kunskap och föremål från flera skadade gravar i kanten av gravfältet.

Ett gravfält med över 200 synliga gravar 

Gravfältet består av mer än 200 synliga gravar med runda och kvadratiska stensättningar, högar och resta stenar. Tidigare undersökningar av gravar visar att de innehåller brända ben, keramik från kärl och dräktföremål som kan dateras till både äldre och yngre järnålder.

Annons ▾

Under gravarna finns även härdar och kokgropar från andra gravar och boplatser. Gravfältet ligger på en drumlinrygg med naturreservaten Broby, Nalaviberg och Oxaryggen. Inom naturreservaten finns även husgrunder, stenmurar och odlingsrösen, öppna ängs- och betesmarker med stora ekar och lövträd, hassel och ängsblommor samt ovanliga svampar och insekter.

Platsen kommer vara öppen för allmänheten 

Under slutet av september kommer grävningarna och platsen att göras publika av Örebro läns museum. Museets arkeolog, Martin Edlund kommer att hålla visningar för skola och allmänhet. Martin kommer att berätta om den pågående undersökningen och visa vad som hittats i de undersökta gravarna.

Han visar också olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det kommer också att erbjudas ”prova-på aktiviteter” för skola och grupper med möjlighet till att få se hur gravar undersöks, att prova arkeologens utrustning och att titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Undersökningen utförs av Arkeologgruppen i Örebro AB med medel från Länsstyrelsen i Örebro län.  Undersökningen kommer äga rum mellan den 26 – 29 september. 

Info om  Närkes största gravfält

Gravfälten vid Nalaviberg består av tre stycken naturreservat Oxaryggen i söder, Nalavibergs ekäng i mitten och Broby äng i norr. Områdets sägs varit bebott sen järnåldern och idag finns det Mer än 270 gravar.

Första gången områdets omnämndes var vid  1283 då gården Nalaviberg skänktes av Magnus Ladulås till biskop Anund i Strängnäs. I området finns även ett antal gamla ekar. 

FIKK - För att alla behövs