Örebro Futsal Club

Örebro Kommun föreslår nytt åtgärdsprogram mot buller

Örebro kommun jobbar vidare med åtgärder mot buller och ett förslag till nytt åtgärdsprogram antas under våren.

· Publicerad: 6 april 2018 · 13.09.

Förslaget innebär en fortsatt hög nivå på bullerskyddsarbetet i kommunen.

Bidrag för bullerskyddande åtgärder

Enligt programmet ska fastighetsägare även fortsättningsvis erbjudas bidrag för bullerskyddande åtgärder på fönster och ventiler. Örebro kommun ska då stå för 90 procent av kostnaden upp till ett takbelopp på 4 000 kr per kvadratmeter fönsteryta. Erbjudandet gäller vid dygnsmedelvärden på 60 dBA och högre utanför bostaden.

Annons ▾

I programförslaget läggs ökad vikt på bostäder som utsätts för bullertoppar från tunga fordon nattetid. Bostäder med minst fem bullertoppar på 80 dBA och högre ska erbjudas bidrag för åtgärder på fönster och ventiler.

Tyst vägbeläggning på Östra Bangatan

Försöket med tyst vägbeläggning på Östra Bangatan fortsätter och följs upp med mätningar om hur beläggningens bullerdämpande effekt bibehålls. Uppföljning av hur beläggningens tekniska egenskaper utvecklas ska också göras.

Bulleralstringsmätningar görs vart annat år till och med 2022. Slutsatser av beläggningen dras främst i form av en slutrapport 2022. Sedan går det att dra preliminära slutsatser under tiden eftersom vi kontinuerligt följer hur beläggningen utvecklas.

Kommunen bygger om gator

Örebro kommun fortsätter att bygga om huvudgator för lägre hastigheter. Detta ger förutom en förbättrad stadsmiljö även något sänkta bullernivåer.

Det nya åtgärdsprogrammet ska efter Programnämnd samhällsbyggnad upp till Kommunstyrelsen och sedan vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Förhoppningsvis kan förslaget fastställas av Kommunfullmäktige senast i juni. Då programmet är en fortsättning på det tidigare från 2013 kan arbetet med det nya programmet sägas ha smugit igång.

FIKK - För att alla behövs